Καιρός Αθήνας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Λίγα λόγια από τη διοίκηση του Συλλόγου


Σας καλωσορίζουμε στο σύλλογο μας. Στη σελίδα μας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την σκοποβολή, τις προπονήσεις και τους αγώνες. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε πως μπορείτε να συμμετέχετε στο άθλημα της σκοποβολής χρησιμοποιώντας τα όπλα του συλλόγου, η πως να αποκτήσετε το δικό σας όπλο με σκοπευτική άδεια, καλέστε μας για να σας λύσουμε όλες τις απορίες. Μετά από 30 χρόνια έχουμε αποκτήσει αρκετή εμπειρία………

Κ.Υ.Α. 1016/60/6-δ

(ΦΕΚ Β΄ 69/27.01.2003)

Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών
πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.

Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5, εδάφιο α', 3 παρ. 7, 6 παρ. 7, 7 παρ. 2 εδάφ. ε', 10 παρ. 7 και 21 του Ν. 2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" (Α΄14 7), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2334/1995 (A 184).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (A 137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (A 145) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (A 38).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 της 8334/2001 απόφασης του Πρωθυπουργού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Πολιτισμού" (B 1479).

4. Τις διατάξεις του 218/2002 προεδρικού διατάγματος "Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργών" (A 204).

5. Τις διατάξεις του 219/2002 προεδρικού διατάγματος "Διορισμός Υφυπουργών" (A 204).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο.

1. Η ισχύς των αδειών κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4325/1999 (B 400) και λήγουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι 31.12.2003, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η ανανέωση άδειας, η ισχύς της οποία παρατάθηκε κατά τα ανωτέρω, γίνεται εφόσον ο κάτοχος της συμπληρώνει κατά την διάρκεια ισχύος της συνολικά τον αριθμό αγώνων που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 της 4325/1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

2. Οι άδειες κατοχής ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής, η ισχύς των οποίων έληξε μετά την 19.4.2002 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης επαναχορηγούνται, εφόσον τα σχετικά αιτήματα υποβληθούν μέχρι την 31.12.2003 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 εδάφ. γ' της Κ.Υ.Α. 4325/1999, πλην αυτής που αναφέρεται στην απόκτηση δεύτερου και κάθε επομένου όπλου. Οι απαιτούμενοι αγώνες, για την επαναχορήγηση των αδειών κατοχής όπλων. Κατηγορίας A μπορούν να καλύπτονται και από αγώνες με όπλα Κατηγορίας B.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ     ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ